de Vereniging

De leden

De gezamenlijke leden van de vereniging vormen samen het hoogste gezag. Tijdens de minstens één maal per jaar gehouden algemene ledenvergadering geven zij samen op democratische wijze een oordeel over het jaarlijks door het bestuur uitgevoerde beleid en stellen zij het door het bestuur voorgestelde toekomstige beleid op dezelfde wijze vast. 

Leden betalen een door de ledenvergadering vastgestelde contributie. Wij kennen ‘leden met tuin’ en ‘leden zonder tuin’. Leden met een tuin betalen naast de contributie een aan de gehuurde oppervlakte gerelateerde kostenbijdrage aan de algemene onderhoudskosten. (zie hiervoor onder het label ‘organisatie’ bij ‘tarieven’).

Leden ontvangen de digitale nieuwsbrief en, via de AVVN, het landelijke kwartaalblad ‘De tuinliefhebber’.

De toekomst

De vereniging is gericht op de toekomst. Er wordt gewerkt aan een tuinpark om onder meer het wonen in de wijken prettiger te maken. Dit sluit aan bij de publieke functie van het complex en bij de nota van het platvorm amateurs tuinieren, waaruit blijkt dat mensen groen en andere voorzieningen in de nabije woonomgeving steeds belangrijker gaan vinden.

Wanneer dit in de toekomst zo blijft dan moeten voorzieningen zoals Onze Tuin dus juist in de stad blijven. Naast wonen en werken dus ook recreëren in de stad

Het bestuur

Activiteiten van het bestuur

Buiten de bestuurlijke activiteiten van de vereniging is er natuurlijk ook het onderhoud van het complex.
Er is een bouwcommissie die toeziet op de bouw van huisjes, schuttingen, kassen e.d.
Ook is er een onderhoudscommissie die verschillende onderhoudswerkzaamheden uitvoert en delegeert naar leden van de tuin die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Te denken valt aan het onderhoud van wandelpaden, speeltoestellen en grasvelden.

Verder is er een Evenementencommissie die jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn.

De uitvoering van het door de leden vastgestelde beleid is in handen van het door de leden gekozen bestuur. De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken is eveneens in handen van het bestuur. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) ziet hierbij toe op de juiste uitvoering.